Een zorgeloze inzet van Freelancers: van VAR naar Wet DBA

Wat betekent dat voor u als opdrachtgever?

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt per 1 mei 2016 de regeling Verklaring ArbeidsRelatie (VAR).

VAR is overgegaan in  Model Overeenkomst DBA.

Wat houdt dit in voor u als opdrachtgever van een of meer freelancers (zzp’ers) die voorheen keurig voldeden aan de VAR-vereisten?

De essentie is dat u niet meer ‘automatisch’ gevrijwaard bent van het risico op premie- en loonheffingen, als de Belastingdienst bij controle oordeelt dat er toch sprake is van een dienstverband tussen de freelancer en uw organisatie.

Zelfs niet met een door de Belastingdienst van te voren goedgekeurde Model Overeenkomst!!!!

De verantwoordelijkheid voor premie- en loonheffingen is met de nieuwe wet dus ook bij u als opdrachtgever komen te liggen.

Veel opdrachtgevers zijn daarom bang om freelancers in te huren omdat het bijna niet te controleren is of de freelancer de zij inhuren voldoet aan alle DBA eisen.

Algemeen heerst het gevoel dat met de komst van de Wet DBA het administratieve en loonheffingen aspect van de relatie tussen freelancer en opdrachtgever veel complexer is geworden.

Het onderzoek door TNS NIPO is uitgevoerd bevestigt dit. Evenals het beeld dat bij veel opdrachtgevers en freelancers nog grote onduidelijkheid bestaat over de consequenties van de nieuwe wet en de opnieuw uitgestelde handhavingstermijn.

De belangrijkste zaken hebben we voor u op een rijtje gezet, evenals de meest recente onderzoeksresultaten, de praktische veranderingen, een paar handige tips en de oplossingen die wij u kunnen aanbieden om 100% DBA proof te zijn.

 

Wat moet de Wet DBA volgens de overheid opleveren?

De Wet DBA is de afkorting van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Met deze nieuwe wet beoogt de overheid ‘de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun relatie beter in balans te brengen’.

Of die balans werkelijkheid wordt, moet de praktijk nog uitwijzen.

In ieder geval spelen als beweegredenen ook mee dat de overheid onder andere schijnzelfstandigheid wil terugdringen, oneigenlijk gebruik van ondernemersfaciliteiten wil tegengaan en de mogelijkheden om te handhaven wil verbeteren.

Een ander facet is dat de schatkist een hoop inkomsten misloopt aan premies en loonheffingen door wildgroei in de ZZP branche waardoor er strakker gecontroleerd gaat worden.

 

En dat betekent meer risico voor u als opdrachtgever!

Besluit de Belastingdienst namelijk dat er (toch) sprake is van een reguliere dienstbetrekking met de freelancer? Dan bent u als opdrachtgever voortaan mede aansprakelijk voor de afdracht van loonheffingen en loopt u de kans alsnog geconfronteerd te worden met een naheffing van de Belastingdienst op loonheffingen (vermeerderd met boetes). Deze naheffingen en boetes kunnen zelfs bij controle achteraf door de Belastingdienst opgelegd worden, zelfs al werkt u met een door de Belastingdienst goedgekeurde Model Overeenkomst. Maar hoe bewust bent u zich van dit risico?

 

Toch een dienstverband?

Als naar het oordeel van de Belastingdienst blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen.Ook kan de Belastingdienst aankloppen bij de freelancer en een aanslag Inkomstenbelasting opleggen, en kan de freelancer zijn recht op ondernemersfaciliteiten verliezen. Daar staat tegenover dat de freelancer in dat geval wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Om op voorhand richting te geven aan de beoordeling of sprake is van de verplichting tot afdracht van loonheffingen, geeft de Belastingdienst opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers de mogelijkheid om te gaan werken met Model Overeenkomsten. Een door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde Model Overeenkomst geeft van te voren aan hoe de werkrelatie met een freelancer moet worden geregeld om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in zelfstandigheid worden uitgevoerd, zodat er geen dienstbetrekking tussen opdrachtgever en freelancer ontstaat.

Een goedgekeurde Model Overeenkomst is dus geen vrijwaring maar slechts voorgenomen handleiding tot samenwerking!

Bij de beoordeling is het cruciaal of er gewerkt is volgens de afspraken die opdrachtgever en freelancer in de Model Overeenkomst zijn overeengekomen.  Deze blijken in praktijk snel anders te werken en een gezagsverhouding (een van de controlepunten  van de Belastingdienst) is al gauw vermeend door bijvoorbeeld te melden aan hoe laat werkzaamheden dienen aan te vangen op een werkdag of hoe, waar en op welke wijze er gewerkt dient te worden.

De Belastingdienst kan gedurende of na afloop van een opdracht controleren of dat zo is.

 De Wet DBA zorgt ervoor dat zowel opdrachtgever als freelancer gezamenlijk risico lopen als ze het niet goed samen regelen.

Een essentieel verschil met de VAR: deze geeft tot 1 mei 2016 bij correcte toepassing een vrijwel absolute vrijwaring aan opdrachtgevers ten aanzien van dit onderwerp. De overheid legt met de Wet DBA dus ook meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid neer bij opdrachtgevers.

 

Maar dit alles speelt toch pas vanaf 1 mei  januari 2018, want dan gaan ze toch pas de wet handhaven?

Nee! De wet is NU al geldig en veel opdrachtgevers huren alleen nog ZZP-ers in als ze DBA proof zijn om de wetgeving niet te overtreden.

 Invoering Wet DBA vanaf 1 januari 2018

Wordt u in 2018 door de Belastingdienst gecontroleerd, dan wordt voor het opleggen van een eventuele naheffing / boete ook gekeken naar de periode ervoor, teruggaand tot 1 mei 2016 toen de Wet DBA inging, om “schijnzelfstandigheid” te bestraffen.

Daarnaast dienen veel veel bedrijven die werkzaam zijn in diverse landen zich te houden aan  zogenaamde compliance regels oftewel naleving van de regelgeving van het land van vestiging, Wet DBA is per 1 mei 2016 wel degelijk een Nederlandse wet, gehandhaafd of niet, en daarom zullen Human Resource afdelingen van (inter)nationale bedrijven alleen nog maar met Wet DBA proof ZZP-ers mogen werken.

Niet Wet DBA-proof zijn betekent dus dat opdrachtgevers niet met deze ZZP-ers meer mogen werken vanuit de interne compliance regels!

Naheffen

De Belastingdienst gaat op de werkplek controleren of er volgens de overeenkomsten gewerkt wordt en bepaalt achteraf of er wel of geen arbeidsrelatie is. De daadwerkelijke werksituatie en communicatie wordt dus beoordeeld: een goedgekeurde MO alleen biedt dus geen garantie dat aan de Wet DBA voldaan is.

Implementatietermijn Wet DBA

Opdrachtgevers, freelancers en intermediairs hebben van de overheid een overgangsperiode gekregen om het werken met modelovereenkomsten onderling goed te regelen.

  1 mei 2016    Start Wet DBA, werken met modelovereenkomsten. VAR vervalt.

2018

  • De Belastingdienst toetst vanaf 1 januari 2018 de feitelijke situatie, en kijkt of er tijdens de opdracht daadwerkelijk wordt of is gewerkt volgens de vooraf beoordeelde en goedgekeurde Model Overeenkomst.
  • Als de Belastingdienst tijdens de opdracht of achteraf beoordeelt dat er sprake is/was van een (fictieve) dienstbetrekking, dan gaat de Belasting- dienst alsnog tot naheffing over. De opdrachtgever en de freelancer zijn hiervoor samen aansprakelijk.

 

Implementatiefase

De periode van 1 mei 2016 tot 1 januari 218 geldt als implementatiefase, waarin opdrachtgevers, intermediairs en freelancers de gelegenheid wordt gegeven om het werken met goedgekeurde modelovereenkomsten goed te regelen. Tijdens deze implementatiefase houdt de Belastingdienst toezicht en staat open voor het beantwoorden van vragen. Dit betekent ook dat de Belastingdienst terughoudend zal toetsen en bij handelen te kwader trouw naheffingen zal opleggen. Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe wet volledig worden gehandhaafd door de Belastingdienst maar loopt de controle periode wel vanaf 1 mei 2016!

Let op!

De Belastingdienst kijkt bij een controle vanaf 1 mei 2016 tijdens de implementatieperiode naar uw inspanningen om de nieuwe werkwijze vorm te geven. Vanaf 1 januari 2018 beoordeelt de Belastingdienst de feitelijke situatie. Indien gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde model- overeenkomst, is de toets beperkt tot de beoordeling of er door opdrachtgever en freelancer correct uitvoering is gegeven aan de door hen gehanteerde Model Overeenkomst.

Daarbij kan de Belastingdienst terugkijken tot 1 mei 2016.

Wacht dus niet tot 1 januari 2018 met het doorvoeren van de nieuwe regels als u het risico op een naheffing wilt voorkomen, deze moeten vanaf 1 mei 2016 al in orde zijn!

U dient dus nu al per opdracht door middel van een goedgekeurde Model Overeenkomst te werken.

Voorkom naheffing

U kunt zelf het risico op naheffing verkleinen door het nemen van structurele beheersmaatregelen:

Daarbij is het belangrijk de opdrachtomschrijvingen bij aanvang van elke individuele opdracht zorgvuldig te formuleren en ervoor te zorgen dat een opdracht en de communicatie omtrent de opdracht zeer precies volgens die beschrijving wordt uitgevoerd. Tref maatregelen die voorzien in checks vooraf en tijdens de uitvoering van de opdracht, om vinger aan de pols te houden.  Dit dient u bij iedere individuele door u ingehuurde freelancer te doen conform elk individueel overeengekomen Model Overeenkomst. Dus per freelancer én per opdracht een Model Overeenkomst.

Dat is een hoop werk en dan biedt zowel de opdrachtgever als de freelancer nog steeds geen zekerheid! Hierdoor wordt het zelf inhuren freelancers bijna een onmogelijke taak.

 

Hunky Dory: voor een zorgeloze inzet van freelancers

Hunky Dory  introduceert gratis een speciale freelance dienstverlening, die het administratieve en contractuele proces rond de inzet van haar freelancers faciliteert en daarmee de risico’s voor zowel opdrachtgevers als freelancers wegneemt. En nee, dat gaat niet via payrolling of uitzendcontracten en kost u als opdrachtgever dus niks extra.

Klik hier voor meer info over Wet DBA-proof inhuren: http://hunkydory.nl/traffic/hunky-dory-is-wet-dba-proof/

Of neem contact op met Vonne of Hansje via info@hunkydory.nl

 

Nieuwslinks Wet DBA:

http://www.zzpnieuws.nl/de-zzp-chaos-is-compleet/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/02/redding-van-modelcontracten-begint-met-definitie-van-zzper-5995526-a1539370

https://fd.nl/economie-politiek/1158788/zzp-er-voldoet-niet-aan-nieuwe-wet

http://www.zzpnieuws.nl/2017-hoe-moet-hr-omgaan-met-zzp/

 

 

 

dba

Q & A - Wet DBA